فایل های مجموعه : مقالات پزشکی

منتخب
A review of the application of magnetic field hyperthermia in cancer therapy
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
Dispersive-ionic liquid-micro-solid phase extraction based amine-functionalized bimodal mesoporous silica nanoparticles for separation and determination of trace mercury species in human blood samples by medial laboratory
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
مطالعه ی اثر پپتیذ آوتی میکروبیال بر روی عفووت های واشی از ایمپلت های استخواوی
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
مروری بر استفاده از ریزسوزن ها به منظور انتقال دارو
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
اثرمیزان جز اتصال دهنده ی 3-متاکریلوکسی پروپیل تری متوکسی سیلان و جز نانو پرکننده بر خواص فیزیکو مکانیکی کامپوزیت رزین دندانی
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
کاربرد نوین نانوذرات اکسید بیسموت جهت افزایش دز پرتودرمانی به روش ژل دزیمتری
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
Novel helium low temperature atmospheric plasma device (LTAP) can prevent chronic wounds in the old by accelerating re-epithelialization and improves healing
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
سنتز، مشخصه یابی و ارزیابی الکتروشیمیایی نانوکامپوزیت پلی وینیل الکل-گرافن اکساید-نانوذرات نقره برای کاربرد بیوسنسوری
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
بررسی تأثیر میزان نانوالیاف خردشده‌ی PLGA بر نرخ تکثیر سلول‌های کندروسیت در داربست غضروفی کایتوسان/ژلاتین/بتاگلیسروفسفات
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
بررسی نقش تنظیمی ژن Cdk9 بر بیان ژنهای مهم و درگیر در مسیر تمایز قلبی (Myogenesis) در سلولهای میوبلاست موشی C2C12
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
بررسی روند بیان ژن های ساختمانی و ویرولان استافیلوکوکوس اورئوس در زمان های مختلف یک کشت24 ساعت
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
Evaluating the effect of continuous blood glucose monitoring in control blood glucose in 1 type diabetes
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
مکانیسم تنظیم میکرو RNA ها و عمل آنها در بروز و درمان سرطان
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
ساخت ميکروآرايه‌هاي ژنتيکي
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
کاهش میزان جابجایی سیستم تثبیت کننده جمجمه بدون افزایش پیچ با طراحی جدید هندسی: مقایسه تجربی طراحی جدید با چهار مدل رایج
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
روش جدایش فازی با القای گرما به منظور ساخت داربست های عروقی پلی یورتانی
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
DNA Biosensor Fabricated from Gold Nanoparticles and Graphene Oxide on a Glassy Carbon Electrode
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
طراحی و ساخت دو نمونه پوششدهنده برهول جمجمه و مقایسه تجربی آن با یک نمونه واقعی
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
دنبال کردن حالات ذهنی افراد هنگام پخش موسیقی خنثی
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
بررسی اثر ضربانهای دوگوشی بر افراد معتاد با استفاده از سیگنال مغزی ) EEG )
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
استفاده از فناوريهاي نوين توليد برق در ساخت بيمارستانها و مراكز درماني
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
تشخیص هوشمند بیماری های کبدی با استفاده از شبکه فازی عصبی تطبیقی
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
Towards realization of intelligent medical treatment at nanoscale by artificial microscopic swarm control systems
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
طراحی و ساخت پروتز شخصی سازی شده فلزی برای چانه از دست رفته بیمار با استفاده از تکنولوژی پرینتر سه بعدی
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
ساخت جت پلاسمایی و بررسی کاربرد آن در زمینه جوانسازی پوست بر روی نمونههای حیوانی
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
اندازه گیری مقادیر جزیی آلومینیوم در خون بیماران دیالیزی بر اساس نانوذرات گرافن اکساید به کمک روش میکرو استخراج فاز جامد پخشی
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
تاثیر یک دوره تمرینات هوازی اینتروال به صورت خودمراقبتی با استفاده از اپلیکیشن هوشمند) Telehealth ( بر سطوح hs-CRP ، هموسیتئین پلاسما و حاصل ضرب دوگانه قلب در پیشگیری ثانویه در مردان مبتلا به بیماری های عروق کرونری
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
E.E.C.P. فشارنده متناوب تقویت شده خارجی(
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
تأثیر خانه های هوشمند بر کیفیت زندگی سالمندان
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
فرصت ها و چالش های استفاده از سیستم انتقال و ذخیره سازی تصاویر پزشکی (PACS) در سازمان های مراقبت بهداشتی و مراکز رادیولوژی
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
آموزش هوشمند بیمار: نگهداشت زمان و افزایش کارایی پرستاران
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
طراحی سایت