اثرات ناشی از پیاده سازی نظام مدیریت دانش بر مهارتهای مدیران دانشگاه پیام نور شوش

منتخب

توضیحات کوتاه

ارائه شده در: ششمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی

مشخصات فایل

قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
بازدید : 49 نفر
نویسنده:
سمیرا سعدی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
samira_sadi2000@yahoo.com


چکیده:
همگام با چرخش از سوی اقتصاد مبتنی بر صنعت به اقتصاد مبتنی بر دانش، سازمان ها نیز خود را بر آن داشته اند تا با تکیه بر دانش و اطلاعات و استفاده از آن در فرایند کسب و کار توان رقابتی خود را افزایش دهند. مدیریت دانش به عنوان ساز و کار اعمال فرایندهایی در سطح فردی، گروهی، سازمانی جهت ایجاد شرایطی که دانش و اطلاعات بتواند در زمان مناسب در اختیارافراد قرار بگیرد، مورد توجه بسیاری از محققان قرار دارد. در این پژوهش به دنبال بررسی و ارزیابی اثرات پیاده سازی مدیریت دانش بر مهارت های مدیران دانشگاه پیام نور شوش هستیم.این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری و پردازش اطلاعات توصیفی است، که با هدف بررسی اثرات ناشی از پیاده سازی نظام مدیریت دانش بر مهارت های مدیران(مهارت های ادراکی، انسانی، فنی) درصدد است تا این اثرات را شناسایی کند. در نهایت نیز راهکارهایی جهت ارتقاء مهارت های مدیران از طریق نظام مدیریت دانش بیان می شود. متغیرهای این پژوهش نیز عبارت از ابعاد کسب دانش، ذخیره دانش، توزیع دانش و به کارگیری دانش به عنوان متغیر مستقل و مهارت های ادراکی، انسانی، فنی به عنوان متغیر وابسته است. مدل تحلیلی  این پژوهش بر اساس تلفیق مدل عمومی مدیریت دانش نیومن و کنراد و مدل مهارت های مدیریتی کاتز شکل گرفته است.  در پژوهش برای گردآوری داده ها از پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون های آماری تحلیل همبستگی پیرسون، برازش رگرسیون و برازش مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Lizrel صورت می گیرد.

واژه های کلیدی:
دانش ، مدیریت دانش، مهارت های مدیران، عوامل سازمانی


قیمت این مقاله 2000 تومان می باشد که می توانید بصورت آنلاین پرداخت کرده و دریافت نمایید.
برای خرید بر روی کلید خرید و دانلود در زیر کلیک نمایید و سپس بر روی کلید تکمیل و پرداخت خرید کلیک نمایید. بلافاصله پس از پرداخت آنلاین ، فایل برای شما قابل دانلود خواهد بود.


 
طراحی سایت