ارزيابي اثر بخشي دوره هاي آموزشي الکترونيکي بر اساس مدل کرک پاتريک

منتخب

توضیحات کوتاه

ارائه شده در: دومین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی

مشخصات فایل

قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
بازدید : 56 نفر
نویسنده:
نازنين نصيرقره چه داغي ؛ کارشناسي ارشد مديريت IT، دانشگاه شهيد بهشتي
Nazaningh76@yahoo.com                      


چکيده:
مساله آموزش و دانشگاه سابقه اي طولاني در تاريخ بشر دارد، همزمان با ورود جهان به عصر اطلاعات و ارتباطات، آموزش به صورت آموزش الکترونيکي و دانشگاه مجازي، نمود پيدا کرده است و با توجه به مزيت هاي منحصر به فرد تحصيل در اين گونه دانشگاه ها بيش از گذشته مورد توجه و استقبال متقاضيان تحصيل قرار گرفته، لذا يک برنامه فعاليت آموزشي تنها زماني مي تواند ارزشمندي خود را توجيه کند که شواهد قابل اطمينان و معتبري در مورد تاثير آموزش بر بهبود رفتار و عملکرد شرکت کنندگان عرضه کند. اين امر به جنبه مهمي از آموزش و ارزشيابي آموزش اشاره دارد که معمولاً از آن با عنوان « اثربخشي آموزش» يا « ارزيابي اثربخشي آموزش» ياد مي شود و از مهمترين مراحل برنامه ريزي آموزشي است که انجام صحيح آن اطلاعات بسيار مفيدي را درباره چگونگي طرح ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي دراختيار مي گذارد و مبناي مفيدي جهت ارزيابي عملکرد آموزشي به دست مي دهد. در تحقيق حاضر که از نوع تحقيقات مورد ي مي باشد، به بررسي و ارزيابي اثر بخشي دوره هاي آموزشي الکترونيکي بر اساس مدل کرک پاتريک (در دانشگاه شهيد بهشتي) مي پردازد و هدف اصلي تحقيق بررسي تفاوت معني دار بين  وضعيت موجود و وضعيت مطلوب اثر بخشي سيستم آموزش دوره هاي الکترونيکي مي باشد که جهت بررسي اين رابطه فرضيه هايي مطرح گرديد و با توجه به مدل مفهومي تحقيق  به بررسي اثر بخشي سيستم آموزش الکترونيکي در چهار سطح مدل کرک پاتريک  پرداخته شد و اثر بخشي در هر سطح بر اساس  مولفه هايي که براي هر سطح مشخص شده  با آزمون مقايسات زوجي T-Student دو طرفه براي  شاخص هاي نرمال وآزمون مقايسات زوجي رتبه علامتدار ويلكاكسون دو طرفه براي شاخص هاي غيرنرمال که استفاده شده است مورد بررسي قرار گرفت. همچنين وجود تفاوت معني دار بين وضعيت موجود و مطلوب مولفه هاي تحقيق با توجه به متغيرهاي وضعيت تحصيلي، گروه سني ،جنسيت و اشتغال شرکت کنندگان هم بررسي گرديد و در نتيجه بر اساس اطلاعات بدست آمده و تجزيه و تحليل  داده هاي حاصل از آن فرضيات تحقيق اثبات و مشخص مي نمايد که بين وضعيت موجود و وضعيت مطلوب و قبل و پس از دوره آموزشي ، از نظر چهار سطح مدل کرک پاتريک تفاوت معني داري وجود.


​واژه های کليدي:
آموزش الکترونيکي، اثر بخشي، دانشگاه مجازي ، مدل کرک پاتريک


 
قیمت این مقاله 2000 تومان می باشد که می توانید بصورت آنلاین پرداخت کرده و دریافت نمایید.
برای خرید بر روی کلید خرید و دانلود در زیر کلیک نمایید و سپس بر روی کلید تکمیل و پرداخت خرید کلیک نمایید. بلافاصله پس از پرداخت آنلاین ، فایل برای شما قابل دانلود خواهد بود.

 
طراحی سایت