فایل های مجموعه : مقالات مهندسی و مدیریت

منتخب
کسب و کارهای دیجیتال و شهروند هوشمند
ارائه شده در: همایش فرصت‌ها و چالش‌های هوشمندسازی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
پدافند سایبری در هوشمند سازی زیرساخت های سایبری و وابسته به سایبر کشور
ارائه شده در: همایش فرصت‌ها و چالش‌های هوشمندسازی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
مدیریت امنیت اطلاعات در کسب و کار هوشمند
ارائه شده در: همایش فرصت‌ها و چالش‌های هوشمندسازی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
اهمیت کلان داده در هوشمندسازی
ارائه شده در: همایش فرصت‌ها و چالش‌های هوشمندسازی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
بررسی اثرگذاری فناوری اینترنت اشیا بر چرخه مدیریت بحران
ارائه شده در: همایش فرصت‌ها و چالش‌های هوشمندسازی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
شناسایی راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﻳﺠﺎد و توسعه شبکه ی نوآوری داﻧﺸﮕﺎه و الویت بندی آن به روش AHP و QFD
ارائه شده در: همایش فرصت‌ها و چالش‌های هوشمندسازی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
تحقق حاکمیت الکترونیک ایران: گامی به سوی دولت هوشمند
ارائه شده در: همایش فرصت‌ها و چالش‌های هوشمندسازی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
مدل نظری ارزیابی امنیت اطلاعات دولت الکترونیک ایران
ارائه شده در: همایش فرصت‌ها و چالش‌های هوشمندسازی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
سیستم مدیریت ساختمان
ارائه شده در: همایش فرصت‌ها و چالش‌های هوشمندسازی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
پرداخت هوشمند قبوض در شهرداری الکترونیک
ارائه شده در: همایش فرصت‌ها و چالش‌های هوشمندسازی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
افزایش حضورپذیری فضاهای شهری از طریق اجرای رویکردهای ICT
ارائه شده در: همایش فرصت‌ها و چالش‌های هوشمندسازی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
سیستم مدیریت ساختمان
ارائه شده در: همایش فرصت‌ها و چالش‌های هوشمندسازی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
استفاده از فناوری مجازی‌سازی توابع شبکه در دولت هوشمند
ارائه شده در: همایش فرصت‌ها و چالش‌های هوشمندسازی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
بررسی میزان کاربرد سلامت همراه توسط دانشجویان پزشکی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان:1395
ارائه شده در: همایش فرصت‌ها و چالش‌های هوشمندسازی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
فناوری های نوین هوشمند سازی (اینترنت اشیا)
ارائه شده در: همایش فرصت‌ها و چالش‌های هوشمندسازی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
بررسی و مقایسه انواع روش های هوشمندسازی ساختمان
ارائه شده در: همایش فرصت‌ها و چالش‌های هوشمندسازی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
استراتژی پیاده سازی موفق تکنولوژی های هوشمند سلامت مبتنی برICT مطالعه موردی سیستم پایش هوشمند سلامت (RHM)
ارائه شده در: همایش فرصت‌ها و چالش‌های هوشمندسازی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
کيفيت داده و لزوم طراحي پلتفرم داده بزرگ در هوشمندي کسب و کار
ارائه شده در: همایش فرصت‌ها و چالش‌های هوشمندسازی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
شهر هوشمند
ارائه شده در: همایش فرصت‌ها و چالش‌های هوشمندسازی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
بررسی کیفیت رابطه B2C و عوامل موثر در خرید مجدد
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
بررسی و ارائه راهکار جهت تحقق دولت الکترونیک در جامعه
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
مدیریت توزیع شده الكترونيكي واز راه دور
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : doc
چالش‌های پياده سازي دولت الكترونيك در راستاي سياست هاي سرويس دهكده جهاني
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
بهینه سازی زیرساخت های اطلاعات مکانی از طریق شبکه RTK
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
چالش های شهر هوشمند در ایران
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
رصدخانه شهری تهران، تجربه کاربرد فناوری در تحقق مدیریت یکپارچه اطلاعات شهری
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
سازماندهی گروههای مردم نهاد در بستر سامانه هشدار و تخمین سریع خسارات زلزله (WARED)
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
طرح توسعة یک سامانة مبتنی بر USSD برای مدیریت پارک خودروها در محدوده های متعلق به شهرداری
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
ردگیری اهداف در شبکه های از دوربین های مداربسته شهری و ارائه روشی توزیع شده برای حل مشکل بار پردازشی
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
شبکه هاي حسگر بي سيم در مانيتورينگ سلامت سازه های شهری
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
پياده سازيِ يک شبکة حسگر صوتيِ زيرآبي براي امنیت مرزهاي آبي در شهرهای ساحلی
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
به سوی هوشمند شدن شهر تهران: محدودیت‌ها و چالش‌ها
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
شناسایی ذی نفعان در هوشمندسازی شهر تهران
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
الزامات حقوقی شهرهای هوشمند(مورد مطالعاتی: ماده 128 برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران)
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
تحلیل محتوا با هدف برنامه ریزی راهبردی تهران هوشمند
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
سيستم های يکپارچه و جامع ( تحت وب ) شهرداری ها شامل نرم افزارهای شهرسازی، نوسازی، اصناف، درآمد، ماده صد، آرشيو الکترونيکی و پايگاه داده جغرافيايي Web GIS
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
اجرای قیمت تمام شده در فضای رقابتی در دستگاه های دولتی و بخش خصوصی
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
جهت‌يابي خودروها در محيط‌هاي شهري با استفاده از ارتباطات بين‌خودرويي
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
بررسی و تحلیل استراتژیک استقرار سیستم یکپارچه شهرسازی (دیتاسنتر) در شهرداری کبودراهنگ (با استفاده از ماتریس SWOT)
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : docx
ارزیابی پروژه های مدیریت استراتژیک در دستگاه های دولتی
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
ویژه
فرایند تست امنیت نرم افزار های مبتنی بر شبکه های اینترانت
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
ویژه
بررسی میزان توفیق ذی نفعان در دستیابی به اهداف عالی مندرج در سند شبکه دولت (مطالعه موردی ، استان خوزستان)
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
ویژه
چالش‌ها و فرصت‌های سازمان‌های مجازی در تحقق دولت همراه
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
ویژه
تاثیر فناوری اطلاعات بر رفتار حرفه ای حوزه منابع انسانی استانداری تهران
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
ویژه
حرکت از دولت الکترونیک به دولت تحول و نقش BPR در آن
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
ویژه
تدوین و بازطراحی فرآیند راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات مطالعه موردی شهرداری مشهد
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
ویژه
مدیریت مبتنی بر اطلاعات با رویکرد انباره سازی داده های شهرداری الکترونیک مطالعه موردی شهرداری مشهد
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
ویژه
شهرداری الکترونیک و راهکار رفع چالش بحران آبگرفتگی معابر شهری مبتنی بر معماری مفهومی شبکه داده های هیبریدی مطالعه موردی شهرداری مشهد، کلانشهرهای ایران و جهان
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
ویژه
آسیب شناسی و بررسی چالش های راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهرداری ها
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
ویژه
مطالعۀ تطبیقی شهرهای هوشمند آمستردام، بارسلون و نیویورک و درآمدی بر مطالعات سند شهر هوشمند مشهد
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
ویژه
سنجش آمادگي شهروندان در استقرار دولت الكترونيك، شهرداري الكترونيك و بانكداري الكترونيك
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
ویژه
استراتژی های تحقق و ارتقا شهرداری الکترونیک
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
ویژه
نقش پرداخت الکترونیکی در تحقق نظام اداری الکترونیک
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
ویژه
چالش های فراوری نظام اداری الکترونیک و راهکارهای رفع آنها
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
ویژه
سنجش میزان آمادگی سازمان برای استقرار دولت الکترونیک
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
ویژه
چالش‌های فراروی نظام اداری الکترونیک و راهکارهای رفع آنها
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
ویژه
ارائه چارچوبي جهت انتخاب معماري مناسب در پياده سازي رايانش ابري
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
جدید
امنیت پرینترها چالش جدید سازمانهای فناوری محور
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
مهم
ارائه مدل مفهومی توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری با استفاده از سیستم داینامیک
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
مهم
چالشهای فراروی تحقق کامل شهرداری الکترونیک و راهکارهای رفع آن
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
طراحی سایت