شناخت و تحلیل عوامل موثر بر اثربخشی امضا الکترونیک در رونق فضا کسب و کار بین بنگاهی(مطالعه موردی:صنعت نفت)

منتخب

توضیحات کوتاه

ارائه شده در: ششمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی

مشخصات فایل

قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : DOC
بازدید : 577 نفر
نویسندگان:
دکتر عليرضا علی احمدی؛ كارشناس ارشد مديريت بازرگاني بين الملل
مهسا هاشمي؛ عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت


چکیده:
در پژوهش‌حاضر شناخت و تحليل عوامل موثر بر اثربخشي امضا الكترونيك در رونق فضاي كسب و كار بين بنگاهي (مطالعه موردي: صنعت نفت)،مورد بررسی قرار گرفت. نوع تحقيق برمبناي هدف كاربردي است و از روش توصيفي زمينه يابي استفاده شده است كه ديدگاه كارشناسان صنعت نفت را نسبت به تاثير بكارگيري امضا الكترونيك در رونق فضاي كسب و كار بين بنگاهي مورد بررسي قرار ميدهد.
در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل داده­های به دست آمده از نمونه­ها، از روش­های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، از نرم­افزار spss استفاده گردیده است. برای انتخاب آزمون فرضیه­ها با توجه به غير نرمال بودن داده ها از آزمونهای نا پارامتریک استفاده شد و برای انجام آزمون تفاوت میانگین بین تحصیلات و بکارگیری امضا الکترونیک با توجه به اینکه سطح تحصیلات به صورت طبقه بندی بود و بالاتر از دو طبقه بود  از ازمون تحلیل واریانس یک راه استفاده شد و برای مقایسه میانگین ها با یکدیگر و مشخص کردن سطح معناداری تفاوتها از آزمون توکی استفاده شد و برای بررسی سابقه شغلی افراد با توجه به اینکه افراد از نظر سوابق کاری در دو طبقه قرارگرفته اند از آزمون T گروههای مستقل استفاده شده است.در نهایت نتیجه نهایی آزمون فرضیه ها نشان داد  تاثير بکارگیری امضاء الکترونیک در رونق کسب و کار دو بنگاه با توجه به تمام متغیر ها  به جزء تصديق هويت و انكار ناپذيري در فرایند واحدهای کسب و کار به میزان زیادی مي باشد و تأثیر این دو مولفه به میزان کمتر از متوسط می باشد.

واژه های کلیدی:
امضاءالکترونیک، رونق کسب و کاربين بنگاهي، رقابپذیری، اثربخشی، کارایی، افزايش دامنه فعاليتقیمت این مقاله 2000 تومان می باشد که می توانید بصورت آنلاین پرداخت کرده و دریافت نمایید.
برای خرید بر روی کلید خرید و دانلود در زیر کلیک نمایید و سپس بر روی کلید تکمیل و پرداخت خرید کلیک نمایید. بلافاصله پس از پرداخت آنلاین ، فایل برای شما قابل دانلود خواهد بود.

 
طراحی سایت